• Į tikrus klausimus

 • Tikri atsakymai

Apie

Misija 

Apologetika.lt misija susideda iš 5 dalių:

 • Pristatyti artikuliuotą ir intelektualų pagrindimą biblinei krikščionybei viešajame diskurse bei jį apginti;
 • Kviesti netikinčiuosius pažvelgti į krikščioniškosios tiesos teiginius, juos ištirti bei suprasti, kokias implikacijas Evangelija turi jiems asmeniškai;
 • Padėti krikščionims įsišaknyti tikėjime;
 • Įgalinti tikinčiuosius įtikinamai ir pagrįstai artikuliuoti krikščionybės tiesas bei pagarbiai atsakyti tiems, kurie turi klausimų/prieštarauja/neigia krikščioniškąjį tikėjimą;
 • Praktiniu patarnavimu liudyti Kristaus meilę ir Evangelijos jėgą.

Vizija

Prisidėti prie Didžiojo Kristaus Paliepimo (Mato 28:18-20) įgyvendinimo (pirmiausia Lietuvoje, o po to - ir už jos ribų), stiprinant bažnyčią bei kviečiant skeptikus pažvelgti į Evangelijos tiesą ir atveriant duris geriau ją suprasti.

Veikla 

Internetu

 • Apologetika.lt (straipsniai, komentarai, vaizdo įrašai, tinklalaidės (“podkastai”) ir t.t.);
 • Facebook.com/apologetika.lt (naujienos ir nuorodos);
 • YouTube (vaizdo ir garso įrašai) ir t.t

Gyvai

 • Reasonable Faith grupelės;
 • Seminarai;
 • Konferencijos;
 • Asmeniniai susitikimai ir t.t.

Tikėjimo išpažinimas 

 1. Mes tikime, kad vienas ir vienintelis Dievas yra triasmenis: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, o kiekvienas šių asmenų yra visiškai dieviški ir atskiri.
 2. Mes tikime, kad Jėzus Kristus yra tikrai Dievas ir tikrai žmogus, unikalus, tikras ir pakankamas Dievo esybės, asmenybės ir tikslų apreiškimas, be kurio nėra jokio kito dievo, ir be kurio nėra jokio kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti.
 3. Mes tikime, kad vienintelis mūsų priėmimo prieš Dievą (išgelbėjimo) pagrindas yra tai, ką Jėzus Kristus padarė ant kryžiaus ir ką Jis dabar daro savo prisikėlime, tuo atskleisdamas ir apsukdamas žmogaus nuodėmės ir smurto kryptį. Jėzus mirė už mūsų nuodėmes, kūnu prisikėlė iš mirusių, atpirko mus iš blogio jėgos, sutaikino mus su Dievu ir įgalina mus savo jėga iš aukštybių. Todėl mes nieko nepridedame ir negalime pridėti prie savo išgelbėjimo, o jį gauname vien tik malone per tikėjimą.
 4. Mes tikime, kad naujas gyvenimas, antgamtiškai duodamas per dvasinį atgimimą, yra būtinybė, bet taip pat ir dovana, o visą gyvenimą trunkantis atsivertimas, kuris yra to rezultatas, yra vienintelis kelias į radikaliai pakeistą žmogaus charakterį ir gyvenimo būdą. Dėl šios priežasties, vienintelis dalykas, kuriuo įmanoma kokiu nors laipsniu pasiekti tikros krikščioniškos ištikimybės ir dorovinio vientisumo šiame pasaulyje, yra Kristaus prisikėlimas ir Šventosios Dvasios jėga.
 5. Mes tikime, kad paties Jėzaus mokymas ir Jo požiūris į Bibliją (arba Šventąjį raštą, susidedantį iš Senojo ir Naujojo Testamentų), Dievo įkvėptą Žodį, kaip visiškai teisingą ir turintį aukščiausią autoritetą, padaro Šventąjį raštą galutiniu mūsų tikėjimo ir veiklos matu.
 6. Mes tikime, kad būti Jėzaus mokiniais reiškia tarnauti Jam kaip Viešpačiui kiekvienoje savo gyvenimo srityje (tiek sekuliarioje, tiek dvasinėje, tiek privačioje, tiek viešoje, tiek darbais, tiek žodžiais) ir kiekvieną akimirką. Todėl, kol gyvename šioje žemėje, esame kviečiami siekti paklydusių, padėti vargšams, ligoniams, alkaniems, esantiems priespaudoje, socialiai niekinamiems bei rūpinantis kūrinija ir vieni kitais.
 7. Mes tikime, kad palaimintoji Jėzaus sugrįžmo viltis suteikia jėgos ir svarbos tam, ką daro Bažnyčia, taip pat kaip tai, ką darome mes, tampa ženklu vilties to, kur einame. Tai kartu veda link istorijos užsibaigimo ir nemirštančios Karalystės, kuri ateina tik Dievo jėga, įsigalėjimo.
 8. Mes tikime, kad visi Jėzaus sekėjai yra pašaukti pažinti ir mylėti Kristų per šlovinimą, mylėti Kristaus šeimą per bendravimą, panašėti į Kristų per mokinystę, tarnauti Kristui per pagalbą kitiems Jo vardu ir dalintis Kristumi su tais, kurie Jo dar nepažįsta, kviečiant žmones iki pasaulio pakraščių ir laiko pabaigos, jungtis prie mūsų, tampant Jėzaus mokiniais ir sekant Jo keliu.
Gauti naujienas!